Aktuellt

Uppdaterat 2020-02-15

Aktuella projekt och områden

  1. . Projektledare EIP Projektet  om ”IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion- världsnyhet i branschen”  (Finansierat av Jordbruksverkets EIP-Agri satsning )Syfte  med detta projekt är
    Med utgångspunkt i äpple- och vinodling utveckla ett verktyg för att förbättra bedömningen av kvalitetskriterier avseende optimal skördemognad baserat på mikroklimat, jordart, trädålder, vigör, vatten – och näringsupptag, respons på växtskyddsåtgärder eller skördeutbyte per trädindivid, med utgångspunkt i ett finmaskigt nät av registreringsverktyg (sensorer). För detta utnyttjas redan kända normvärden för växtnärings- och vattenbalans – i förhållande till klimat och skördeutbyte – samt framtagna prognos- och varningssystem för växtskyddsåtgärder mot skadeinsekter och skadesvampar.
    Mål med projektet är
    Med utgångspunkt i äpple- och vinodling utveckla ett intelligent, självlärande, öppet, skalbart och standardiserat beslutssystem som syftar till att begränsa skördens kvalitetsvariationer med avseende på fysiologiska skador, fruktstorlek och färg och bidra till ökat skördeuttag. Detta beslutssystem ska kommersialiseras inom de gröna näringarna för att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig produktion.
    Projektet deltog i konferensen ”Precision Management of Orchards and vineyards” i Palermo på Sicilien den 7-11 oktober 2019 . Publikation i konferensens proceedings och poster

2. SaMMa (Samarbetsgruppen för minskat matavfall)

3.  Förordnande som utvärderare av ansökningar hos Vinnova specifikt inom utlysningarna ”innovativa start ups” och ”innovationer i företag”  

4.   Kodex Kvalitetssäkring för vin värdekedjan

Christina ingår som medlem i  Sveriges oenologiska & vitikulturella kommitté(SOVK)´ Syftet är att ta fram ett dokument för Livsmedelsverket kring kvalitetssäkring av vin hos de svenska vinproducenterna

5. Projektet VACFRIT kring vaccum fritering av grönsaker 

6.. Mat för fysiskt aktiva personer. Food &Energy 

7. Arbetar med   Nytt Livsmedelscentrum i Bjuv    ” Ett internationellt centrum för hållbar cirkulär livsmedelsproduktion i Skåne”

8. Mentor inom  Innovationsledarna i Sverige  2019

9. Projektet ”Adoped Hospital Food” finansierat av INCluSilver . Syftet med projektet är att ta fram en process tillsammans med SMEs företag för att skapa nya innovativa produkter för sjukhusen

Arbetar nu med att hitta fortsättning för att arbeta med konceptet  både på nationell nivå men även internationell. Ansökning har skickas in men nya sådana planeras också

 

10. Nätverk för insekter som kulinarisk rätt