Aktuellt

Uppdaterat 20230507

Aktuella projekt och områden

 1. Projektledare EIP Projektet  om ”IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion- världsnyhet i branschen”  (Finansierat av Jordbruksverkets EIP-Agri satsning )
  Syfte  med detta projekt är
  Med utgångspunkt i äpple- och vinodling utveckla ett verktyg för att förbättra bedömningen av kvalitetskriterier avseende optimal skördemognad baserat på mikroklimat, jordart, trädålder, vigör, vatten – och näringsupptag, respons på växtskyddsåtgärder eller skördeutbyte per trädindivid, med utgångspunkt i ett finmaskigt nät av registreringsverktyg (sensorer). För detta utnyttjas redan kända normvärden för växtnärings- och vattenbalans – i förhållande till klimat och skördeutbyte – samt framtagna prognos- och varningssystem för växtskyddsåtgärder mot skadeinsekter och skadesvampar.
  Mål med projektet är att 
  Med utgångspunkt i äpple- och vinodling ha ett intelligent, självlärande, öppet, skalbart och standardiserat beslutssystem som syftar till att begränsa skördens kvalitetsvariationer med avseende på fysiologiska skador, fruktstorlek och färg och bidra till ökat skördeuttag. Detta beslutssystem ska kommersialiseras inom de gröna näringarna för att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig produktion.

  Jordbruksverket har i dagarna gjort en film om deras innovationer i EIP satsningen där finns beslutsstödet och nämns som något gott

  a. Exjobbare från LTH engagerad för att utveckla AI verktyget i projektet (202010049). Presenterades 20210420
  b.Start av vinkonsortie med 10-15 vinodlare som skall arbeta vidare med beslutsstödsystemet. Detta är i planeringsstadiet nu men kommer att ledas av christer Johansson iTWine . Söka Affärsutvecklingscheckar
  c.Samverkan med Äppleriket och med rådgivare för deras 65 äppleodlare . Ev. Söka affärsutvecklingscheckar
  d Planerar vetenskaplig artiklar på äpplen i samverkan med SLU/Kiviks Musteri men också på projektets resultat
  e Slutrapport inskickat 29 december 2021 . Jordbruksverket har gokänt slutrapporten per 8 juli 2022
  f. Föredragning/presentation på Borgebydagarna 29 juni 2022.
  g.Föredrag /presentation vid Elmia mässan den 18 oktober 2022
  h Kurs om frostvarning tillsammans med Hushållningssällskapet 31 januari 2023
  i En artikel om beslutsstödet publicerades i tidningen ATL den 4 maj 2023 och då genom intervjuer av vinodlare Magnus Oskarsson, partners Christer Johansson och Olle Hydbom Länk till artikeln finns här https://www.atl.nu/sensorer-och-artificiell-intelligens-kan-ge-mer-beslutsstod-till-odlare?token=premiumToken-OwggkJpPrngSs

2. Föreningen Matsvinnet.se
Möte med politiker på Riksdagshuset 7 december 2022

3.  Förordnande som utvärderare av ansökningar hos Vinnova specifikt inom utlysningarna ”innovativa start ups” och ”innovationer i företag”  men också Hållbara matsystem

4. Mentor inom  Innovationsledarna i Sverige  2023

Är mentor för Maria som arbetar på RISE i Stockholm. Start 2 mars 2023

5. projektet AI stödd produktionsplanering och processkonfiguration baserat på insatsvaror
Luis Ribeiro Linköpings Universitet projektledare Avrapporterat till Vinnova 20211020

6. Treårigt projekt AROMA (DAta-based Dynamic Food PRoductiOn ManAgement) finansierat av Piia/Vinnova

Den 3 september 2022 godkände Piia/Vinnova vårt nya projekt AROMA för finansiering i tre år . Projektet har en budget på ca 7 miljoner kronor totalt (från Piia 4 milljoner SEK) och leds av Luis Ribeiro från Linköpings Universitet Start 15 september 2022 avslut maj 2025 Målet är att ha ett dynamiskt livsmedelsrecept verktyg som hjälper företag/livsmedelskedjan att ge marknaden hög kvalitativa produkter baserat på data

Piias utvärdering
”Ansökan bedöms övertygande beskriva projektets potential avseende innovativa lösningar, samt projektets aktörskonstellation avseende kompetens, relevans och samverkan inom processindustrin. Dessutom bedöms ansökan övertygande beskriva projektets genomförande. Projektet bedöms ha stora möjligheter att kunna bidra till programmets övergripande effektlogik”

7. Affärsutvecklingscheckar diverse företag
Godkänt tre affärsutvecklingscheckar

8. Deltar i SAMS, Samarbete för minskat matsvinn Kunskapspoolen

Sedan mitten på maj 2022 tillhör CFB/CS kunskapspoolen inom SAMS (Samarbvete för minskap matsvinn
https://www.ivl.se/projektwebbar/samarbete-for-minskat-matsvinn/kunskapspool.html

9. Testbädd för skolmatsalar

Godkänt 2 årigt projekt december 2022

Annons