Aktuellt

Uppdaterat 20211231

Aktuella projekt och områden

 1. Projektledare EIP Projektet  om ”IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion- världsnyhet i branschen”  (Finansierat av Jordbruksverkets EIP-Agri satsning )
  Syfte  med detta projekt är
  Med utgångspunkt i äpple- och vinodling utveckla ett verktyg för att förbättra bedömningen av kvalitetskriterier avseende optimal skördemognad baserat på mikroklimat, jordart, trädålder, vigör, vatten – och näringsupptag, respons på växtskyddsåtgärder eller skördeutbyte per trädindivid, med utgångspunkt i ett finmaskigt nät av registreringsverktyg (sensorer). För detta utnyttjas redan kända normvärden för växtnärings- och vattenbalans – i förhållande till klimat och skördeutbyte – samt framtagna prognos- och varningssystem för växtskyddsåtgärder mot skadeinsekter och skadesvampar.
  Mål med projektet är att 
  Med utgångspunkt i äpple- och vinodling ha ett intelligent, självlärande, öppet, skalbart och standardiserat beslutssystem som syftar till att begränsa skördens kvalitetsvariationer med avseende på fysiologiska skador, fruktstorlek och färg och bidra till ökat skördeuttag. Detta beslutssystem ska kommersialiseras inom de gröna näringarna för att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig produktion.

 2. Exjobbare från LTH engagerad för att utveckla AI verktyget i projektet (202010049). Presenterades 20210420
 3. Start av vinkonsortie med 10-15 vinodlare som skall arbeta vidare med beslutsstödsystemet. Detta är i planeringsstadiet nu men kommer att ledas av christer Johansson iTWine . Söka Affärsutvecklingscheckar
 4. Samverkan med Äppleriket och med rådgivare för deras 65 äppleodlare . Söka affärsutvecklingscheckar
 5. Planerar en vetenskaplig artikel på äpplen i samverkan med SLU/Kiviks Musteri

2. Föreningen Matsvinnet
Möten

3.  Förordnande som utvärderare av ansökningar hos Vinnova specifikt inom utlysningarna ”innovativa start ups” och ”innovationer i företag”  men också Hållbara matsystem

Genomfört en omgång hållbara matsystem hösten 2021

4.   Kodex Kvalitetssäkring för vin värdekedjan

Christina ingår som medlem i  Sveriges oenologiska & vitikulturella kommitté(SOVK)´ Syftet är att ta fram ett dokument för Livsmedelsverket kring kvalitetssäkring av vin hos de svenska vinproducenterna

5. Mentor inom  Innovationsledarna i Sverige  2021

Varit med i mentorsprogrammet 2021 och anmäld som mentor 2022

6. Projektet ”Adaptive Hospital Food” finansierat av INCluSilver .
Syftet med projektet är att ta fram en process tillsammans med SMEs företag för att skapa nya innovativa produkter för sjukhusen
En vetenskaplig artikel är publicerad 2021

7 . Tillväxtverksprojektet ” Digitalt beslutsstödsystem för de gröna näringarna” beviljat 20210101
Projektets syfte är ”ge SME-företag/odlare ökad insikt hur de kan arbeta med data för affärsutveckling och hitta nya affärsmodeller.”  Projektet bygger på ett antal aktiviteter och moduler som riktar sig till en ”user group” av nya SME-odlare.
Syftet är också att främja en professionalisering, dvs. erbjuda bättre kunskap om företagens verksamheter genom tillförlitliga underlag (data) vilka kan leda till bättre beslut än tidigare och att nya affärsmöjligheter och nya affärsmodeller tydliggörs.

Projektet är avslutat och resultatet presenteras för Regeringen och Infrastrukturdepartementet 20210520

8. Nytt projekt godkänt 20210129AI stödd produktionsplanering och processkonfiguration baserat på insatsvaror” Luis Ribeiro Linköpings Universitet projektledare Avrapporterat till Vinnova 20211020

9. Nytt projekt godkänt om ”teambildning” ”Tjänst för cirkulär bioekonomi inom odling i lokala livsmedelskedjor Finansierat av EIP-Agrisatsningen Anders Lareke projektledare

10 Affärsutvecklingscheckar diverse företag

11 planering av nytt projekt kallat Aroma